Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2019.11.13 / Atnaujinta 2019.11.29 10:39

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyriuje (pareiginės algos koeficientas 9,5).

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos reikmėms įsigytam ilgalaikiam turtui, atsargoms, numeruotiesiems ir saugiesiems blankams apskaityti, sisteminti visas operacijas ir teisingai jas atvaizduoti finansų valdymo ir apskaitos sistemoje, pagal priskirtas funkcijas nagrinėti ir rengti teisės aktų projektus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl išorės ir vidaus teisės aktų tobulinimo, pagal kompetenciją vesti mokymus į rotaciją išvykstantiems darbuotojams.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1 turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba finansų studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį turto apskaitos srityje viešajame sektoriuje;

3. mokėti anglų ir/ar rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, finansų valdymo ir apskaitos sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision);

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą, viešąjį administravimą, vidaus auditą ir administracinę teisę bei raštvedybos taisykles;

6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto vykdymą, buhalterinę apskaitą ir viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas pritaikyti praktiškai;

9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. informacinėje finansų valdymo ir apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis ir užtikrina, kad užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;

2. pagal atsakingus asmenis pajamuoja, perduoda ir nurašo patikėjimo teise valdomą, saugoti priimtą, išsinuomotą ir nuomojamą, pagal panaudos sutartis gautą ir perduotą turtą;

3. skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir amortizaciją;

4. pagal atsakingus asmenis pajamuoja, perduoda ir nurašo ministerijos reikmėms įsigytas atsargas;

5. vykdo atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus kiekinę ir vertinę apskaitą;

6. vykdo dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, apskaitą, dalyvauja dovanų vertinimo komisijos darbe;

7. tvarko blankų apskaitą pagal atsakingus asmenis ministerijoje;

8. parengia tiekėjo (mokėtojo), susijusio su ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimu, kortelę;

9. vykdo sąnaudų, susijusių su ilgalaikio turto nusidėvėjimu ir amortizacija, su atsargų įsigijimu ir panaudojimu, apskaitą;

10. kontroliuoja, kad duomenys ilgalaikio ir trumpalaikio turto apyvartos žiniaraščiuose sutaptų su atitinkamų Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščiais;

11. dalyvauja Ministerijos turto pardavimo viešuosiuose aukcionuose;

12. išrašo sąskaitas už parduotą turtą ir gautas lėšas perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas;

13. perkelia turto apskaitos duomenis ir parengia nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo ir atsargų vertės pasikeitimo ataskaitas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);

14. pagal poreikį rengia Užsienio reikalų ministro įsakymus dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų nustatymo;

15. rengia Užsienio reikalų ministro įsakymus dėl komisijų sudarymo metinei inventorizacijai;

16. rengia ir teikia Statistikos departamentui periodines ir vienkartines statistines ataskaitas, susijusias su ilgalaikiu turtu;

17. dalyvauja metinėje inventorizacijoje ir pagal poreikį keičiantis atsakingiems asmenims;

18. kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją sudaro skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;

19. konsultuoja Ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais;

20. dalyvauja pravedant ministerijos darbuotojų, išvykstančių dirbti į diplomatines atstovybes, mokymus;

21. pagal kompetenciją ir priskirtas funkcijas nagrinėja, rengia teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl išorės ir vidaus teisės aktų tobulinimo;

22. dalyvauja ministerijos komisijų ir darbo grupių veikloje;

23. dalyvauja nustatant ministerijos apskaitos politiką, ruošiant bei atnaujinant apskaitos vadovą;

24. pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas bei pažymas išorinėms institucijoms (LR Valstybės kontrolei, LR Finansų ministerijai, LR Seimo audito komitetui ir kt.);

25. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atsiskaito skyriaus vedėjui už savalaikį tarnybinių pavedimų vykdymą bei atsako už finansinės informacijos ir ataskaitų, teikiamų Ministerijos vadovybei bei kontroliuojančioms institucijoms, teisingumą ir pateikimą laiku;

26. vykdo kitus Departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų (iki lapkričio 25 d. įskaitytinai) elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 42928).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 706 52807.

 

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti. Įkelta2019.11.25

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti.

Naujienlaiškio prenumerata